Istentisztelet minden vasárnap 10.00-től, ami a gyülekezet facebook oldalán is követhető élőben.

Béta

A Béta kurzus az alpha kurzus résztvevőinek készült eredetileg, hogy az alphán megismert hitet elmélyítse, a résztvevővel megismertesse a református hitfelfogást, gyülekezeti életet, megtanítsa az egyéni és közösségi hitgyakorlást a gyülekezetünkbe.  A felnőttek keresztségére, konfirmációjára felkészítő kurzusnak is alkalmas a béta, ezért nemcsak az alpháról lehet ide jönni, hanem a gyülekezet egyéb közösségéből is.

A kurzus azoknak segít, akik már eldöntötték hogy ők Jézus Krisztus tanítványai szeretnének lenni, Őt uruknak és megváltójuknak tekintik. A hitbeli kételyekkel, tudatlansággal is be lehet kapcsolódni, ha megvan a krisztuskövetésre az engedelmesség készsége és elszántsága.  

A kurzus anyaga két kérdéskörrel foglalkozik: Mit higgyek(dogmatika)? ill. Hogyan éljek (etika)?  

Alkalmaink  szerdánként 18.30-20.30 között lesznek valamelyik gyülekezeti teremben.  A csoport az alpha kurzushoz hasonlóan első alkalommal nyitott de utána zárt csoportként működik, mert ez nem egy előadássorozat hanem közös munka, testvéri közösség építése. 

1. SZEMÉLYES LELKI ÉLETI BEVEZETÉS: IMÁDSÁG ÉS BIBLIAOLVASÁS
Az élő hit személyes kapcsolatápolás az Úrral. Ezt gyakoroljuk és tanuljuk a kurzus első tanegységében.

január 10 Ritmikus imamód Az imádságnak egy kötött formáját tanuljuk, amivel Isten felé tudunk fordulniolyan helyzetekben amikor nem tudnánk teljes figyelemmel imádkozni. (pl. sorbanállás, éjjeli álmatlanság,fáradtság, zaklatottság stb.)
január 17 szemlélődő imamód Az elkalandozó gondolatok, színes fantázia bevonható az imába, és a bibliaitörténeteket belülről, szinte átélve lehet imádsággal a szívünkhöz vinni. Ez az ima kevésbé az intellektust, mintinkább a szívet mozdítja meg.
január 31 közös bibliatanulmányozás A gyülekezeti tagokat hívjuk kiscsoportba. A kiscsoportokbanrendszeresen van közös bibliatanulmányozás. A bibliatanulmányozás egyénileg és közösen is végezhető, hitünkegyik fő ismeret forrása. A bibliaolvasás és tanulmányozás az egyéni hitgyakorlásunk egyik legfontosabbeszköze.

2. MIT HISZÜNK? DOGMATIKAI ISMERETEK
Az életvitelt meghatározza avilágnézet, világkép, belső gondolat és érzésvilág. Ha nem akarsz sodródni, másokelvei szerint élni, akkor rendszerezni kell a saját életelveidet. Ezzel foglalkozunk akurzus második tanegységében.

február 7 Hitvallás és hit, szubjektív és objektív jellege, (ordo salutis ) ismeret-bizalom engedelmesség, a hitgyakorlás: ige-ima-közösség-szolgálat (Bibliák, áhitatok, examen, bemutatása)
február 14 Református hitvallás A reformáció okai, az előreformátorok, a reformátorok és a magyarreformáció. A reformáció és a reformátorok tanulságai számunkra. A solus elvek, az evangéliumi és másprotestáns hitelvek (mozgalmak és irányzatok) és a protestáns príncípium (Eberhard Busch és Paul Tillich) .
február 21 Egy gyülekezet arculata, hitvallása: (közösség-lelkiség-küldetés ) (ecclesia semper reformanda)

3. HOGYAN ÉLÜNK? ETIKAI ISMERETEK
A keresztyén hit nem létezhet cselekedetek és életszentség nélkül. Tetteink és életünk gondolatvilágunk aktualizálása a hétköznapokban. Isten követését tanuljuk a hétköznapi életben akurzus harmadik tanegységében.

február 28 Egy Isten sok vallás, 1. parancsolat
március 7 Istenképek, istenábrázolások 2. parancsolat
március 13 A beszéd etikája 3. és 9. parancsolat
március 20 Szombat és/vagy vasárnap? 4. parancsolat
április 3 A tekintély és autoritás kérdései 5. parancsolat
április 10 Élet és halál kérdései 6. parancsolat
április 17 Nemiség,szexualitás kérdései 7. parancsolat
április 24 Viszonyunk a tárgyi világhoz 8. és 10. parancsolat
május 8 Csoportzáró alkalom: összegzés

Ajánlott irodalom:
heidelbergi káté és 2. helvét hitvallás
Dr.: Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, Teológiai Etika.
Examen
Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást
Eberhard Busch: Református